Custom Exception là ngoại lệ do bạn tự định nghĩa hay bạn tự tạo riêng cho mình. Custom Exception trong Java được sử dụng để tùy biến ngoại lệ theo yêu cầu của người dùng. Bởi sự giúp đỡ của loại ngoại lệ này, bạn có thể có riêng kiểu và thông điệp ngoại lệ cho mình.

Bạn theo dõi chương trình Java minh họa về Custom Exception sau:

class InvalidAgeException extends Exception{ 
   InvalidAgeException(String s){ 
   super(s); 
   } 
}  
-----------------------------------------------------------
class TestCustomException1{ 

   static void validate(int age)throws InvalidAgeException{ 
   if(age<18) 
   throw new InvalidAgeException("Khong hop le"); 
   else 
   System.out.println("Chao mung ban toi bo phien"); 
} 

public static void main(String args[]){ 
    try{ 
    validate(13); 
     }catch(Exception m){System.out.println("Exception xuat hien: "+m);}
     System.out.println("Phan code con lai..."); 
     } 
} 

Chạy chương trình Java trên sẽ cho kết quả:

Exception xuat hien: InvalidAgeException:Khong hop le
Phan code con lai...

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận