Lớp Wrapper trong Java cung cấp kỹ thuật để chuyển đổi kiểu gốc primitive thành đối tượng và từ đối tượng thành kiểu gốc. Từ J2SE 5.0, đặc điểm autoboxing và unboxing sẽ tự động chuyển đổi primitive thành object (là autoboxing) và từ object thành primitive (là unboxing). Một trong 8 lớp của java.lang package là lớp Wrapper trong Java. Bảng dưới đây liệt kê danh sách 8 lớp Wrapper:

Kiểu gốcLớp Wrapper
booleanBoolean
charCharacter
byteByte
shortShort
intInteger
longLong
floatFloat
doubleDouble

Ví dụ: chuyển đổi từ kiểu gốc Primitive thành Wrapper

public class WrapperExample1{ 
public static void main(String args[]){ 
//Chuyen doi int thanh Integer 
int a=20; 
Integer i=Integer.valueOf(a);//Chuyen doi int thanh Integer 
Integer j=a;//Day la autoboxing, bay gio compiler se viet la Integer.valueOf(a) 

System.out.println(a+" "+i+" "+j); 
}} 

Ví dụ: chuyển đổi từ Wrapper thành kiểu gốc Primitive

public class WrapperExample2{  
public static void main(String args[]){  
//Chuyen doi Integer thanh int  
Integer a=new Integer(3);  
int i=a.intValue();//Chuyen doi Integer thanh int 
int j=a;//Day la unboxing, bay gio compiler se viet la a.intValue()  

System.out.println(a+" "+i+" "+j);  
}}  

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận