Một phần của chuỗi được gọi là chuỗi con (substring, hay chuỗi phụ). Nói cách khác, chuỗi con là một tập con của chuỗi khác. Trong trường hợp startIndex là inclusive (là bao gồm cả chỉ mục đầu tiên này) và endIndex là exclusive (là loại trừ đi chỉ mục đầu tiên này).

Ghi chú: Chỉ mục bắt đầu tính từ 0.

Bạn có thể lấy chuỗi con từ đối tượng String đã cho bởi một trong hai phương thức sau:

 • public String substring(int startIndex): Phương thức này trả về đối tượng String mới chứa chuỗi con của chuỗi đã cho từ chỉ mục startIndex đã xác định (đây là inclusive).
 • public String substring(int startIndex, int endIndex): Phương thức này trả về đối tượng String mới chứa chuỗi con của chuỗi đã cho từ chỉ mục startIndex (đây là inclusive) tới chỉ mục endIndex (đây là exclusive) đã xác định.

Bạn theo dõi ví dụ sau để hiểu startIndex và endIndex:

String s="hello"; 
System.out.println(s.substring(0,2));//he 

Trong chuỗi con trên, 0 trỏ tới h nhưng 2 trỏ tới e (bởi vì chỉ mục kết thúc là exclusive). Do đó, chương trình trên sẽ in ra từ "he".

Ví dụ về chuỗi con trong Java

Dưới đây là ví dụ đơn giản về chuỗi con trong Java:

public class Chuoicon{ 
 public static void main(String args[]){ 
  String s="Trang hoclaptrinh"; 
  System.out.println(s.substring(5));//hoclaptrinh 
  System.out.println(s.substring(0,5));//Trang 
 } 
} 

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận