Vòng lặp do…while trong Java Một vòng lặp do … while là tương tự như Vòng lặp while, ngoại trừ rằng phần thân của vòng lặp do…while được bảo đảm thực thi ít nhất một lần. Nói cách khác, vòng lặp do ... while thực hiện phần thân vòng lặp trước khi kiểm tra điều kiện.

Cú pháp của vòng lặp do…while trong Java là:

do
{
  // phan than vong lap
}while(Bieu_thuc_boolean);

Ghi chú rằng, Bieu_thuc_boolean xuất hiện tại phần cuối của vòng lặp, vì thế các lệnh trong vòng lặp thực thi một lần trước khi expression được kiểm tra.

Nếu bieu_thuc_boolean là true, nó quay trở lại và các lệnh được thực thi lần nữa. Tiến trình này lặp đi lặp lại tới khi bieu_thuc_boolean là false.

Ví dụ:

public class Test {

  public static void main(String args[]){
   int x = 10;

   do{
     System.out.print("Gia tri cua x : " + x );
     x++;
     System.out.print("\n");
   }while( x < 20 );
  }
}

Chương trình Java trên sẽ cho kết quả sau:

Gia tri cua x : 10
Gia tri cua x : 11
Gia tri cua x : 12
Gia tri cua x : 13
Gia tri cua x : 14
Gia tri cua x : 15
Gia tri cua x : 16
Gia tri cua x : 17
Gia tri cua x : 18
Gia tri cua x : 19

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận