Vòng lặp foreach trong Java

Trong Java 5, vòng lặp foreach (một tên gọi khác là enhanced for) đã được giới thiệu. Nó được sử dụng chủ yếu với các mảng, các ArrayList, ...

Cú pháp của vòng lặp foreach như sau:

for(Khai_bao : Bieu_thuc)
{
  //phan than vong lap
}

Khai_bao: Biến khối được khai báo mới, mà là một kiểu tương thích với các phần tử của mảng bạn đang truy cập. Biến này sẽ là có sẵn trong khối for và giá trị của nó sẽ là giống như phần tử mảng hiện tại.

Bieu_thuc: Nó ước lượng mảng bạn cần lặp. Bieu_thuc này có thể là một biến mảng hoặc gọi phương thức mà trả về một mảng.

Ví dụ minh họa vòng lặp foreach trong Java

public class Test {

  public static void main(String args[]){
   int [] numbers = {10, 20, 30, 40, 50};

   for(int x : numbers ){
     System.out.print( x );
     System.out.print(",");
   }
   System.out.print("\n");
   String [] names ={"James", "Larry", "Tom", "Lacy"};
   for( String name : names ) {
     System.out.print( name );
     System.out.print(",");
   }
  }
}

Chương trình Java trên sẽ cho kết quả sau:

10,20,30,40,50,
James,Larry,Tom,Lacy,

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận