Luồng DataOutputStream cho phép bạn ghi các kiểu dữ liệu gốc tới một nguồn output.

Sau đây là constructor để tạo một DataOutputStream trong Java:

DataOutputStream out = DataOutputStream(OutputStream out);

Khi bạn có đối tượng DataOutputStream, thì có một số phương thức có thể được sử dụng để ghi stream này hoặc thực hiện các hoạt động khác trên stream đó.

STT Phương thức và Miêu tả
1 public final void write(byte[] w, int off, int len)throws IOException

Ghi len byte từ mảng byte đã xác định bắt đầu từ điểm off, tới stream

2 Public final int write(byte [] b)throws IOException

Ghi số byte hiện tại, đã được ghi tới luồng dữ liệu output này. Trả về tổng số byte ghi vào trong buffer

3 Có các form sau:
(a) public final void writeBooolean()throws IOException,
(b) public final void writeByte()throws IOException,
(c) public final void writeShort()throws IOException
(d) public final void writeInt()throws IOException

Những phương thức này sẽ ghi dữ liệu có kiểu gốc cụ thể vào trong output stream dưới dạng các byte
4 Public void flush()throws IOException

Xóa sạch (flush) luồng dữ liệu output

5 public final void writeBytes(String s) throws IOException

Ghi chuỗi tới output stream dưới dạng một dãy các byte. Mỗi ký tự trong chuỗi được ghi liên tục

Ví dụ

Sau đây là ví dụ minh họa DataOutputStream trong Java. Ví dụ này đọc 5 dòng đã cho từ test.txt và biến đổi các dòng này thành chữ hoa và cuối cùng sao chép chúng vào trong test1.txt.

import java.io.*;

public class Test{
  public static void main(String args[])throws IOException{

   DataInputStream d = new DataInputStream(new 
                 FileInputStream("test.txt"));

   DataOutputStream out = new DataOutputStream(new 
                 FileOutputStream("test1.txt"));

   String count;
   while((count = d.readLine()) != null){
     String u = count.toUpperCase();
     System.out.println(u);
     out.writeBytes(u + " ,");
   }
   d.close();
   out.close();
  }
}

Nó sẽ cho kết quả sau:

DAY LA TEST 1 ,
DAY LA TEST 2 ,
DAY LA TEST 3 ,
DAY LA TEST 4 ,
DAY LA TEST 5 ,

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận