Có nhiều lớp dạng Immutable (lớp mà không thể sửa đổi) trong Java như String, Boolean, Byte, Short, Integer, Long, Float, Double … Tóm lại, tất cả các lớp Wrapper và lớp String là không thể thay đổi. Chúng ta cũng có thể tạo các lớp mà không thể thay đổi bởi tạo lớp final mà có các thành viên dữ liệu là final như ví dụ dưới đây:

Ví dụ tạo lớp immutable trong Java

Trong ví dụ này chúng ta tạo lớp final có tên Employee. Nó có một thành viên dữ liệu là final, một constructor được tham số hóa và không có phương thức getter.

public final class Employee{ 
final String IDno; 

public Employee(String IDno){ 
this.IDno=IDno; 
} 

public String getIDno(){ 
return IDno; 
} 

} 

Lớp trên là immutable, bởi vì:

 • Biến instance của lớp là final, tức là chúng ta không thể thay đổi giá trị của nó sau khi tạo một đối tượng.
 • Lớp là final, vì thế bạn không thể tạo lớp con.
 • Không có phương thức setter, do đó bạn không có tùy chọn để thay đổi giá trị của biến instance.

Các điểm này làm cho lớp Employee là immutable.

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận