Lệnh continue trong Java Từ khóa continue có thể được sử dụng trong bất kỳ cấu trúc điều khiển vòng lặp nào. Nó làm cho vòng lặp ngay lập tức tiếp tục tiến trình lặp tiếp theo của vòng lặp.

Trong một vòng lặp for, từ khóa continue làm luồng điểu khiển ngay lập tức nhảy tới lệnh update.

Trong vòng lặp while hoặc do…while, luồng điều khiển ngay lập tức nhảy tới Boolean-expression.

Cú pháp của lệnh continue trong Java như sau:

continue;

Ví dụ minh họa lệnh continue trong Java

public class Test {

  public static void main(String args[]) {
   int [] numbers = {10, 20, 30, 40, 50};

   for(int x : numbers ) {
     if( x == 30 ) {
     continue;
     }
     System.out.print( x );
     System.out.print("\n");
   }
  }
}

Chương trình Java trên sẽ cho kết quả sau:

10
20
40
50

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận