Chúng ta có thể so sánh chuỗi trong Java dựa trên cơ sở nội dung và tham chiếu. Nó được sử dụng trong sự xác nhận bởi phương thức equal(), sắp xếp bởi phương thức compareTo(), so khớp tham chiếu bởi toán tử ==, …

So sánh chuỗi bởi phương thức equals() trong Java

Phương thức equals() so sánh nội dung ban đầu của chuỗi. Nó so sánh tính cân bằng của các giá trị chuỗi. Lớp String cung cấp hai phương thức:

 • public boolean equals(Object khac) so sánh chuỗi này với object đã cho.
 • public boolean equalsIgnoreCase(String khac) so sánh chuỗi này với chuỗi khác, bỏ qua sự khác biệt về kiểu.

Ví dụ 1

class Sosanhchuoi1{ 
 public static void main(String args[]){ 
  String s1="hoclaptrinh"; 
  String s2="hoclaptrinh"; 
  String s3=new String("hoclaptrinh"); 
  String s4="hoclaptrinhteam"; 
  System.out.println(s1.equals(s2));//true 
  System.out.println(s1.equals(s3));//true 
  System.out.println(s1.equals(s4));//false 
 } 
} 

Ví dụ 2

class Sosanhchuoi2{ 
 public static void main(String args[]){ 
  String s1="hoclaptrinh"; 
  String s2="hoclaptrinh"; 

  System.out.println(s1.equals(s2));//false 
  System.out.println(s1.equalsIgnoreCase(s3));//true 
 } 
} 

So sánh chuỗi với toán tử == trong Java

Toán tử == trong Java so sánh các tham chiếu chứ không phải so sánh các giá trị. Ví dụ:

class Sosanhchuoi3{ 
 public static void main(String args[]){ 
  String s1="hoclaptrinh"; 
  String s2="hoclaptrinh"; 
  String s3=new String("hoclaptrinh"); 
  System.out.println(s1==s2);//true (boi vi ca hai cung tham chieu toi cung instance) 
  System.out.println(s1==s3);//false(boi vi s3 tham chieu toi instance duoc tao khong phai trong Pool) 
 } 
}  

So sánh chuỗi bởi phương thức compareTo() trong Java

Phương thức compateTo() so sánh các giá trị theo từ điển và trả về một giá trị nguyên miêu tả rằng nếu chuỗi đầu tiên là nhỏ hơn, bằng hoặc lớn hơn chuỗi thứ hai. Giả sử s1 và s2 là hai chuỗi. Nếu:

 • s1 == s2 thì trả về 0.
 • s1 > s2 thì trả về giá trị dương
 • s1 < s2 thì trả về giá trị âm
class Teststringcomparison4{ 
 public static void main(String args[]){ 
  String s1="hoclaptrinh"; 
  String s2="hoclaptrinh"; 
  String s3="Doan"; 
  System.out.println(s1.compareTo(s2));//0 
  System.out.println(s1.compareTo(s3));//1(boi vi s1 > s3) 
  System.out.println(s3.compareTo(s1));//-1(boi vi s3 < s1 ) 
 } 
}  

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận