Vòng lặp for trong Java

Một vòng lặp for cho phép bạn viết một vòng lặp một cách hiệu quả để cần thực thi một số lần lặp cụ thể nào đó.

Một vòng lặp for là hữu ích khi bạn biết số lần một tác vụ được lặp lại.

Cú pháp của vòng lặp for trong Java như sau:

for(khoi_tao_bien; bieu_thuc_boolean; update)
{
  //phan than vong lap
}

Dưới đây là luồng điều khiển trong một vòng lặp for:

Bước khoi_tao_bien được thực thi đầu tiên, và chỉ một lần. Bước này cho phép bạn khai báo và khởi tạo bất kỳ biến điều khiển vòng lặp. Bạn không được yêu cầu đặt một lệnh ở đây, miễn là một dấu chấm phảy xuất hiện.

Sau đó, bieu_thuc_boolean được ước lượng. Nếu nó là true, phần thân vòng lặp được thực thi. Nếu nó là false, phần thân vòng lặp không thực thi và luồng điều khiển nhảy tới lệnh tiếp theo sau vòng lặp for.

Sau khi thân vòng lặp thực thi, luồng điều khiển nhảy trở lại lệnh update. Lệnh này cho phép bạn cập nhật bất kỳ biến điều khiển vòng lặp nào. Lệnh này có thể để trống, miễn là một dấu chấm phảy xuất hiện sau bieu_thuc_boolean.

bieu_thuc_boolean bây giờ được ước lượng lần nữa. Nếu là true, vòng lặp thực thi và tiến trình lặp lại như trên. Sau khi bieu_thuc_boolean là false, vòng lặp kết thúc.

Ví dụ minh họa vòng lặp for trong Java

public class Test {

  public static void main(String args[]) {

   for(int x = 10; x < 20; x = x+1) {
     System.out.print("Gia tri cua x : " + x );
     System.out.print("\n");
   }
  }
}

Chương trình Java trên sẽ cho kết quả sau:

Gia tri cua x : 10
Gia tri cua x : 11
Gia tri cua x : 12
Gia tri cua x : 13
Gia tri cua x : 14
Gia tri cua x : 15
Gia tri cua x : 16
Gia tri cua x : 17
Gia tri cua x : 18
Gia tri cua x : 19

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận