Có thể có một tình huống khi chúng ta cần thực hiện một khối code một vài lần, điều này có thể được xem như một vòng lặp.

Java có 3 kỹ thuật lặp linh động. Bạn có thể sử dụng một trong ba vòng lặp sau:

  • Vòng lặp while
  • Vòng lặp do…while
  • Vòng lặp for

Trong Java 5, vòng lặp foreach (hay enhanced for) đã được giới thiệu. Vòng lặp này được sử dụng chủ yếu cho các mảng.

Loại vòng lặp Miêu tả

Vòng lặp while

Một vòng lặp while là một cấu trúc điều khiển cho phép bạn lặp đi lặp lại một tác vụ một số lần nào đó. Với kiểu vòng lặp này, chương trình sẽ kiểm tra điều kiện trước khi thực thi phần thân vòng lặp.

Vòng lặp for

Một vòng lặp for cho phép bạn viết một vòng lặp một cách hiệu quả để cần thực thi một số lần lặp cụ thể nào đó.

Vòng lặp do...while

Một vòng lặp do … while là tương tự như vòng lặp while, ngoại trừ rằng phần thân của vòng lặp do…while được bảo đảm thực thi ít nhất một lần. Nói cách khác, vòng lặp do ... while thực hiện phần thân vòng lặp trước khi kiểm tra điều kiện.

Vòng lặp foreach

Trong Java 5, vòng lặp foreach (một tên gọi khác là enhanced for) đã được giới thiệu. Nó được sử dụng chủ yếu với các mảng, các ArrayList, ...

Các lệnh điều khiển vòng lặp trong Java

Câu hỏi đặt ra là nếu giả sử trong một vòng lặp tại một điều kiện cụ thể nào đó, bạn muốn dừng thực thi hoặc tiếp tục thực thi vòng lặp đó, bạn sử dụng cách nào. Cũng như các ngôn ngữ lập trình khác, Java hỗ trợ các lệnh giúp bạn điều khiển và kiểm soát vòng lặp.

Bảng dưới liệt kê các lệnh được sử dụng để điều khiển vòng lặp mà Ngôn ngữ lập trình Java hỗ trợ:

Lệnh Miêu tả

Lệnh break

Từ khóa break được sử dụng để dừng toàn bộ vòng lặp. Từ khóa break phải được sử dụng bên trong bất kỳ vòng lặp nào hoặc một lệnh switch.

Lệnh continue

Từ khóa continue có thể được sử dụng trong bất kỳ cấu trúc điều khiển vòng lặp nào. Nó làm cho vòng lặp ngay lập tức tiếp tục tiến trình lặp tiếp theo của vòng lặp.

Chương sau bàn về chủ đề gì trong Java?

Trong chương tới, chúng ta sẽ nghiên cứu về các lệnh điều khiển luồng trong ngôn ngữ Java.

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận