Nếu một lớp có một tham chiếu thực thể, thì nó được biết đến như là một lớp có quan hệ HAS-A. Giả sử một tình huống, đối tượng Employee chứa nhiều thông tin như id, name, eamailID, … Nó gồm một hoặc nhiều đối tượng address mà có thông tin riêng như city, state, country, zipcode, … như sau:

class Employee{ 
int id; 
String name; 
Address address; //Address la mot lop 
... 
} 

Trong tình huống như vậy, Emloyee có một address là tham chiếu thực thể, vì thế mối quan hệ là Employee HAS-A address.

Tại sao và khi nào sử dụng quan hệ HAS-A

 • Sử dụng quan hệ HAS-A giúp làm tăng tính tái sử dụng của code. Và khi không có mối quan hệ IS-A, thì quan hệ HAS-A là lựa chọn tốt nhất.
 • Tính kế thừa nên chỉ được sử dụng nếu mối quan hệ IS-A được duy trì thông qua suốt vòng đời của đối tượng có liên quan; nếu không thì, quan hệ HAS-A là lựa chọn tốt nhất.

Ví dụ đơn giản về quan hệ HAS-A trong Java

Trong ví dụ, chúng ta tạo tham chiếu của lớp Operation trong lớp Circle.

class Operation{ 
 int square(int n){ 
 return n*n; 
 } 
} 

class Circle{ 
 Operation op; //quan hệ HAS-A 
 double pi=3.14; 

 double area(int radius){ 
  op=new Operation(); 
  int rsquare=op.square(radius); //tai su dung code (vi du: uy quyen cho loi goi phuong thuc). 
  return pi*rsquare; 
 } 

 public static void main(String args[]){ 
  Circle c=new Circle(); 
  double result=c.area(5); 
  System.out.println(result); 
 } 
}  

Ví dụ

Như trong ví dụ trên đã đề cập, Employee có một đối tượng là Address, đối tượng này chứa thông tin riêng như city, state, country, … Trong tình huống này, mối quan hệ là Employee HAS-A address.

Tệp Address.java có nội dung:

public class Address { 
String city,state,country; 

public Address(String city, String state, String country) { 
  this.city = city; 
  this.state = state; 
  this.country = country; 
} 

}  

Tệp Emp.java có nội dung sau:

public class Emp { 
int id; 
String name; 
Address address; 

public Emp(int id, String name,Address address) { 
  this.id = id; 
  this.name = name; 
  this.address=address; 
} 

void display(){ 
System.out.println(id+" "+name); 
System.out.println(address.city+" "+address.state+" "+address.country); 
} 

public static void main(String[] args) { 
Address address1=new Address("hanoi","HN","vietnam"); 
Address address2=new Address("hadong","HN","vietnam"); 

Emp e=new Emp(111,"hoang",address1); 
Emp e2=new Emp(112,"thanh",address2); 

e.display(); 
e2.display(); 

} 
} 

Chạy chương trình trên sẽ cho kết quả:

Output:111 hoang
    hanoi HN vietnam
    112 thanh
    hadong HN vietnam  

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận