Có nhiều điểm khác nhau giữa lớp String và StringBuffer trong Java. Bảng dưới liệt kê các điểm khác nhau này:

Lớp String Lớp StringBuffer
Lớp String là không thể thay đổi (immutable) Lớp StringBuffer là có thể thay đổi (mutable)
Lớp String là chậm và tiêu thụ nhiều bộ nhớ hơn khi bạn nối nhiều chuỗi bởi vì mỗi khi nối chuỗi, nó tạo instance mới StringBuffer là nhanh và tiêu thụ ít bộ nhớ hơn khi bạn nối các chuỗi
Lớp String ghi đè phương thức equals() của lớp Object. Vì thế bạn có thể so sánh các nội dung của hai chuỗi bởi phương thức equals() Lớp StringBuffer không ghi đè phương thức equals() của lớp Object

Kiểm tra hiệu suất của lớp String và StringBuffer trong Java

public class Test1{ 
  public static String concatWithString()  { 
    String t = "Java"; 
    for (int i=0; i<10000; i++){ 
      t = t + "Hoclaptrinh"; 
    } 
    return t; 
  } 
  public static String concatWithStringBuffer(){ 
    StringBuffer sb = new StringBuffer("Java"); 
    for (int i=0; i<10000; i++){ 
      sb.append("Hoclaptrinh"); 
    } 
    return sb.toString(); 
  } 
  public static void main(String[] args){ 
    long startTime = System.currentTimeMillis(); 
    concatWithString(); 
    System.out.println("Thoi gian tieu ton boi noi chuoi voi String: "+(System.currentTimeMillis()-startTime)+"ms"); 
    startTime = System.currentTimeMillis(); 
    concatWithStringBuffer(); 
    System.out.println("Thoi gian tieu ton boi noi chuoi voi StringBuffer: "+(System.currentTimeMillis()-startTime)+"ms"); 
  } 
} 

Chương trình trên sẽ cho kết quả dạng:

Thoi gian tieu ton boi noi chuoi voi String: 578ms
Thoi gian tieu ton boi noi chuoi voi StringBuffer: 0ms

Kiểm tra HashCode của lớp String và StringBuffer trong Java

Như bạn có thể thấy trong chương trình dưới đây, lớp String trả về giá trị Hashcode mới khi bạn nối chuỗi nhưng StringBuffer trả về cùng giá trị Hashcode.

public class Test2{ 
  public static void main(String args[]){ 
    System.out.println("Kiem tra Hashcode cua String:"); 
    String str="java"; 
    System.out.println(str.hashCode()); 
    str=str+"tpoint"; 
    System.out.println(str.hashCode()); 

    System.out.println("Kiem tra Hashcode cua StringBuffer:"); 
    StringBuffer sb=new StringBuffer("java"); 
    System.out.println(sb.hashCode()); 
    sb.append("tpoint"); 
    System.out.println(sb.hashCode()); 
  } 
}  

Chương trình trên sẽ cho kết quả dạng:

Kiem tra Hashcode cua String:
3254818
229541438
Kiem tra Hashcode cua StringBuffer:
118352462
118352462

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận