Kiểu trả về covariant xác định rằng kiểu trả về có thể thay đổi trong lớp con.

Tức là một phương thức có thể trả về kiểu hẹp hơn khi phương thức đó được override ở class con.Trước Java5, nó là không thể để ghi đè bất cứ phương thức nào bằng cách thay đổi kiểu trả về. Nhưng bây giờ, từ Java5, nó là có thể để ghi đè phương thức bằng cách thay đổi kiểu trả về nếu lớp con ghi đè bất cứ phương thức nào mà có kiểu trả về là không phải kiểu gốc. Bạn theo dõi ví dụ đơn giản sau:

class A{  
A get(){return this;}  
}  

class B1 extends A{  
B1 get(){return this;}  
void message(){System.out.println("Chao mung den voi kieu tra ve covariant");}  

public static void main(String args[]){  
new B1().get().message();  
}  
}  

Như bạn thấy trong ví dụ trên, kiểu trả về của phương thức get() của lớp A là A, nhưng kiểu trả về của phương thức get() của lớp B là B. Cả hai phương thức có kiểu trả về khác nhau và nó là ghi đè phương thức. Đây còn được biết đến như là kiểu trả về covariant.

Ghi chú: Nếu bạn là người mới học thì nên bỏ qua chương này và tiếp tục theo dõi chương tiếp theo.

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận