Trong Java, nối chuỗi tạo nên một chuỗi mới mà là chuỗi tổ hợp của nhiều chuỗi. Có hai cách để nối chuỗi trong Java, đó là:

 • Bởi toán tử nối chuỗi +
 • Bởi phương thức concat()

Nối chuỗi bởi toán tử + trong Java

Toán tử + trong Java được sử dụng để nối hai chuỗi. Ví dụ:

class Noichuoi1{ 
 public static void main(String args[]){ 
  String s="hoclaptrinh"+" Team"; 
  System.out.println(s);//in ra ket qua hoclaptrinh Team 
 } 
} 

Trình biên dịch Compiler chuyển đổi code trên thành dạng:

String s=(new StringBuilder()).append("hoclaptrinh").append(" Team).toString(); 

Trong Java, nối chuỗi được thực hiện thông qua lớp StringBuilder (hoặc StringBuffer) và phương thức append của nó. Toán tử nối chuỗi tạo một chuỗi mới bằng cách phụ thêm toán hạng thứ hai vào phần cuối của toán hạng đầu tiên. Toán tử nối chuỗi không những có thể nối chuỗi mà còn có thể nối các giá trị ở kiểu dữ liệu gốc. Ví dụ:

class Noichuoi2{ 
 public static void main(String args[]){ 
  String s=50+30+"hoclaptrinh"+40+40; 
  System.out.println(s);//in ra ket qua 80hoclaptrinh4040 
 } 
} 

Ghi chú: Sau một String Literal, tất cả toán tử + sẽ được đối xử như là toán tử nối chuỗi.

Nối chuỗi bởi phương thức concat() trong Java

Phương thức concat() trong Java nối chuỗi đã cho vào phần cuối của chuỗi hiện tại. Cú pháp:

public String concat(String khac) 

Bạn theo dõi ví dụ sau về phương thức concat():

class Noichuoi3{ 
 public static void main(String args[]){ 
  String s1="hoclaptrinh "; 
  String s2="Team"; 
  String s3=s1.concat(s2); 
  System.out.println(s3);//in ra ket qua hoclaptrinh Team 
 } 
} 

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận